Flex Advocaten

makelaarsrecht

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereenvoudigd

De originele wet uit 2013 werd op 22 januari 2024 hervormd door de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 februari 2024 in werking is getreden. De voornaamste doelstellingen van de wetshervorming zijn het vergemakkelijken van de toegang tot het beroep en de modernisering van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Rechtspersonen kunnen bijvoorbeeld eenvoudiger erkenning krijgen als vastgoedmakelaarsvennootschap. De wet voorziet ook in een aangescherpte effectiviteit van tuchtmaatregelen. Daarnaast krijgen zowel de opgesplitste werking bemiddelaars-syndici als de organisatie van elektronische verkiezingen een wettelijke basis.

 1. Lichtere voorwaarden tot uitoefening van het beroep
  a. Rechtspersonen ingeschreven in het BIV
  Een rechtspersoon die de activiteit van vastgoedmakelaar beoefent, kan sedert 2013 een inschrijving vragen bij het “BIV” (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Op die manier kan de rechtspersoon beschouwd worden als een beroepsbeoefenaar zodat de burgerlijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon kan worden beperkt. Meerdere vastgoedmakelaars kunnen zo ook hun krachten bundelen. Europese regelgeving zorgt nu voor een verdere versoepeling van deze regulering.
 • Tot voor kort konden enkel natuurlijke personen lid zijn van het bestuursorgaan van de rechtspersoon/vastgoedmakelaar, voortaan is dat ook mogelijk voor rechtspersonen. Hiervoor moet aan één voorwaarde zijn voldaan: de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder moet zelf eveneens ingeschreven zijn bij het BIV.
 • Het volstaat als de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan is ingeschreven bij het BIV, dit is niet noodzakelijk voor alle leden. Niettemin mogen enkel de ingeschrevenen de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen of de rechtspersoon vertegenwoordigen in het kader van deze activiteiten.
 • De voorwaarde dat minstens 60% van het kapitaal of de stemrechten in handen moet zijn van de beroepsbeoefenaar, is geschrapt.
 • Zolang het doel niet in strijd is met de uitoefening van het beroep als vastgoedmakelaar, mag het doel van de rechtspersoon ruimer zijn dan uitsluitend de uitoefening van dit beroep.
  b. Natuurlijke personen ingeschreven bij het BIV
  Het is ook mogelijk om als rechtspersoon de activiteiten van een vastgoedmakelaar uit te oefenen zonder dat deze rechtspersoon zelf in ingeschreven, zolang minstens één van de leden van het bestuursorgaan of de werkende vennoten wel is ingeschreven bij het BIV. Tenminste één persoon moet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van tuchtregels.
  Alle leden van het bestuursorgaan en de werkende vennoten zijn nochtans volledig burgerlijk aansprakelijk voor de uitoefening van activiteiten van vastgoedmakelaar in het kader van de rechtspersoon.

2. Toegang tot het beroep op basis van relevante beroepservaring
De klassieke weg naar het vastgoedmakelaarsberoep (het behalen van een diploma en succesvol afronden van een stage) is niet langer de enige weg. De nieuwe wet voorziet een alternatieve mogelijkheid: een natuurlijke persoon kan op basis van relevante beroepservaring nu eveneens een inschrijving vragen bij het BIV. Andere beroepen die vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefenen kunnen op deze manier van dezelfde voordelen genieten. Onder “relevante beroepservaring” wordt verstaan een relevante beroepservaring die in de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving tenminste voor zes jaar werd genoten. De wet beschouwd dit als gelijkwaardig aan de tijdens een stage verworven kennis.
De kandidaat moet wel slagen voor een bekwaamheidsproef, identiek aan de door stagiairs afgelegde bekwaamheidsproef. Na het slagen voor de proef, volgt de inschrijving.

3. Verbod om het beroep uit te oefenen
De nieuwe wet verbiedt een persoon die geschorst of geschrapt is, om het beroep van vastgoedmakelaar verder uit te oefenen, zelfs als werknemer. Deze nieuwe regel wil ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet verder worden uitgeoefend onder toezicht van een zelfstandige-stroman. De duur van de sanctie is equivalent aan de duur van het verbod.

Hammme,

23 februari 2024

Wettelijke verankering van persoonlijke zekerheden op komst in Nieuw Burgerlijk Wetboek.

In het nieuw boek 9 “Zekerheden”, waarvan het wetsvoorstel net is ingediend, zullen zogenaamde ‘persoonlijke zekerheden’, een meer uitgewerkt wettelijk kader krijgen. Het nieuwe boek 9 zal echter ook regels bevatten over zakelijke zekerheden zoals de hypotheek, het pandrecht, het...

Aardverschuiving voor aansprakelijkheid van onderaannemers op til: de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

De goedkeuring van het wetsvoorstel houdende Boek VI van het Nieuw Burgerlijke Wetboek door de Kamer op 1 februari 2023, brengt een aantal ingrijpende wijzigingen met zich mee op het vlak van buitencontractuele aansprakelijkheid. Één van de meest opvallende aanpassingen...

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereenvoudigd

De originele wet uit 2013 werd op 22 januari 2024 hervormd door de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 februari 2024 in werking is getreden. De voornaamste doelstellingen van de wetshervorming zijn het vergemakkelijken van de toegang tot het beroep en...