Flex Advocaten

Arbeidsrecht

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Volgens de regering doen er zich vooral in bepaalde sectoren problemen op het vlak van schijnzelfstandigheid voor.  Voortaan geldt in die sectoren voortaan een vermoeden van arbeidsovereenkomst.  Dit vermoeden is weerlegbaar, maar de zelfstandigheid moet dus bewezen worden.

Sectoren

De nieuwe wet viseert 4 sectoren waarin schijnzelfstandigheid vastgesteld kan worden:

 • de bouwsector;
 • bewakings- en toezichtsdiensten voor rekening van derden;
 • personen- en goederenvervoer voor rekening van derden;
 • schoonmaakactiviteiten.

Criteria

Indien blijkt dat meer dan de helft van volgende criteria zijn vervuld, treedt het vermoeden van arbeidsovereenkomst in werking:

 • gebrek aan enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert. Dit is onder meer het geval bij gebrek aan een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de onderneming;
 • gebrek aan verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
 • gebrek aan beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
 • gebrek aan beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
 • geen resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid;
 • garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert;
 • het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen;
 • het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken;
 • in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant.

Het omgekeerde geldt ook: indien minder dan de helft van voormelde criteria voldaan zijn, geldt er een vermoeden van zelfstandigheid, dat echter ook door de overheid weerlegd kan worden.
Het betreft de Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft (BS 11 september 2012, www.staatsblad.be).

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

Sluitstuk van de omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn sinds 1 december van kracht.

Na heel wat vertraging in de omzetting van de Europese Mobiliteitsrichtlijn[1] in Belgische wetgeving, komt het einde van de omzettingsprocedure uiteindelijk toch in zicht met de publicatie van het KB van 20 oktober 2023[2]. Hoewel de richtlijn uiterlijk op 31...

Opheffing “KB Freya”. Vastgoedmakelaars: tijd om uw bemiddelingsovereenkomsten aan te passen.

Reeds sinds 2007 bepaalt het zogenaamde “KB Freya”[1] hoe de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars eruit moeten zien. Met het nieuwe koninklijk besluit van 28 september 2023[2] voorziet de wetgever in een vervanging van het oude KB van 2007. Alle bemiddelingsovereenkomsten inzake...

Nieuwe wet vereenvoudigt de opzegging van verzekeringsovereenkomsten

Heel recent, op 9 oktober 2023, werd door de wetgever een nieuwe wet aangenomen die de opzegging van verzekeringsovereenkomsten moet vereenvoudigen.[1] Specifiek heeft de wet tot doel de opzegging van bepaalde stilzwijgende verlengbare overeenkomsten te simplificeren. De nieuwe regeling treedt...