Flex Advocaten

Geen onderdeel van een categorie

Is uw onderneming correct ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

kruispuntbank-van-ondernemingen-FOD-economie

Elke onderneming is verplicht om zich voor de aanvang van haar activiteiten in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket naar keuze. Dezelfde verplichting geldt bij de opening van elke nieuwe vestigingseenheid. Indien uw onderneming geheel niet is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of niet voor de precieze activiteiten dewelke zij dagdagelijks uitoefent, kan dit verregaande gevolgen hebben.

Bijvoorbeeld ingeval u een gerechtelijke procedure opstart om onbetaalde facturen in te vorderen en zo blijkt dat uw onderneming niet is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of indien blijkt dat uw onderneming niet correct is ingeschreven voor de activiteiten waarop de factuur betrekking heeft.

Wanneer uw onderneming niet is ingeschreven, zal uw vordering door de rechtbank ambtshalve onontvankelijk worden verklaard, wat impliceert dat de rechtbank zich niet zal uitspreken over de grond van de zaak maar louter zal vaststellen dat uw onderneming niet is ingeschreven. Wanneer uw onderneming wel is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar niet voor de precieze activiteiten waarvoor u een gerechtelijke procedure opstart, zal de rechtbank de vordering onontvankelijk kunnen verklaren mits de tegenpartij opwerpt dat u niet correct bent ingeschreven alvorens over de inhoud van de vordering standpunt in te nemen. Dit vloeit voort uit art. 14 van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (KBO-Wet).

De niet-inschrijving van de onderneming of de niet-inschrijving van een activiteit van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen kan worden rechtgezet door opnieuw te dagvaarden na inschrijving van de onderneming of activiteit. U dient er evenwel rekening mee te houden dat in dat geval de gerechtskosten lastens u zullen worden gelegd. Zo zal u blijven zitten met de betaalde dagvaardingskosten en zal in voorkomend geval een rechtsplegingsvergoeding moeten worden betaald aan de tegenpartij.

De precieze omschrijving van de activiteiten van uw onderneming is bijgevolg noodzakelijk, gelet op de wettelijke sanctie. U doet er dus goed aan uw onderneming op te zoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen en na te gaan of de activiteiten waarvoor uw onderneming is ingeschreven nog up-to-date zijn. Controleer het zelf op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html.

De inschrijvingskost voor handels- en ambachtsondernemingen bedraagt 85,50 EUR, één vestigingseenheid inbegrepen. De inschrijving voor elke bijkomende vestigingseenheid bedraagt 85,50 EUR.De eerste inschrijving voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht met alle vestigingseenheden is gratis. Nadien bedraagt de kostprijs voor wijzigingen 85,50 EUR.

De activiteiten van uw onderneming in ogenschouw nemen en up-to-date houden in de Kruispuntbank van Ondernemingen is de boodschap!

Is uw onderneming correct ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Lisa Heuninck

Advocaat – master in het ondernemingsrecht

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereenvoudigd

De originele wet uit 2013 werd op 22 januari 2024 hervormd door de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 februari 2024 in werking is getreden. De voornaamste doelstellingen van de wetshervorming zijn het vergemakkelijken van de toegang tot het beroep en...

Gun jumping: Hof van Justitie verduidelijkt wat wel en niet mag.

De term “gun jumping” is vooral gekend in de M&A praktijk. Het beschrijft de situatie waarin fusionerende bedrijven een verplichte notificatie van hun geplande fusie moeten doen aan de Mededingingsautoriteit, en reeds (delen van) de fusie beginnen uit te voeren...

Fiscus teruggefloten: ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen enkel belastbaar na kostenaftrek

De behandeling van ‘meerwaarden op aandelen’ zorgt reeds sinds de hervorming van 2008 voor discussie. Recentelijk heeft het Grondwettelijk Hof zich hierover uitgesproken in het arrest van 21 september 2023. De wet van 11 december 2008 bepaalde dat privémeerwaarden op...