Flex Advocaten

Geen onderdeel van een categorie

Is uw onderneming correct ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

kruispuntbank-van-ondernemingen-FOD-economie

Elke onderneming is verplicht om zich voor de aanvang van haar activiteiten in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket naar keuze. Dezelfde verplichting geldt bij de opening van elke nieuwe vestigingseenheid. Indien uw onderneming geheel niet is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of niet voor de precieze activiteiten dewelke zij dagdagelijks uitoefent, kan dit verregaande gevolgen hebben.

Bijvoorbeeld ingeval u een gerechtelijke procedure opstart om onbetaalde facturen in te vorderen en zo blijkt dat uw onderneming niet is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of indien blijkt dat uw onderneming niet correct is ingeschreven voor de activiteiten waarop de factuur betrekking heeft.

Wanneer uw onderneming niet is ingeschreven, zal uw vordering door de rechtbank ambtshalve onontvankelijk worden verklaard, wat impliceert dat de rechtbank zich niet zal uitspreken over de grond van de zaak maar louter zal vaststellen dat uw onderneming niet is ingeschreven. Wanneer uw onderneming wel is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar niet voor de precieze activiteiten waarvoor u een gerechtelijke procedure opstart, zal de rechtbank de vordering onontvankelijk kunnen verklaren mits de tegenpartij opwerpt dat u niet correct bent ingeschreven alvorens over de inhoud van de vordering standpunt in te nemen. Dit vloeit voort uit art. 14 van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (KBO-Wet).

De niet-inschrijving van de onderneming of de niet-inschrijving van een activiteit van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen kan worden rechtgezet door opnieuw te dagvaarden na inschrijving van de onderneming of activiteit. U dient er evenwel rekening mee te houden dat in dat geval de gerechtskosten lastens u zullen worden gelegd. Zo zal u blijven zitten met de betaalde dagvaardingskosten en zal in voorkomend geval een rechtsplegingsvergoeding moeten worden betaald aan de tegenpartij.

De precieze omschrijving van de activiteiten van uw onderneming is bijgevolg noodzakelijk, gelet op de wettelijke sanctie. U doet er dus goed aan uw onderneming op te zoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen en na te gaan of de activiteiten waarvoor uw onderneming is ingeschreven nog up-to-date zijn. Controleer het zelf op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html.

De inschrijvingskost voor handels- en ambachtsondernemingen bedraagt 85,50 EUR, één vestigingseenheid inbegrepen. De inschrijving voor elke bijkomende vestigingseenheid bedraagt 85,50 EUR.De eerste inschrijving voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht met alle vestigingseenheden is gratis. Nadien bedraagt de kostprijs voor wijzigingen 85,50 EUR.

De activiteiten van uw onderneming in ogenschouw nemen en up-to-date houden in de Kruispuntbank van Ondernemingen is de boodschap!

Is uw onderneming correct ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Lisa Heuninck

Advocaat – master in het ondernemingsrecht

Veranderde omstandigheden na contractsluiting…kan u er nog onderuit?

Volgende vraag stelt zich dikwijls bij contractuele relaties: “kan ik hier nog onderuit?” Deze vraag is niet zelden het gevolg van de vaststelling dat een contract dat enige tijd gesloten werd, plots niet meer zo interessant is om na te...

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur

U kent het wel, uw professionele klant betaalt ondanks uw herinneringen en ingebrekestellingen zijn openstaande factuur maar niet. Intussen krijgt u onheilspellende berichten over de solvabiliteit van uw professionele klant en vreest u voor de betaling van uw factuur. In...

Eigendomsvoorbehoud als techniek tegen wanbetalers.

Als verkoper wilt u er zeker van zijn dat de goederen die u levert aan uw klanten naderhand ook effectief betaald worden. Maar is het niet vanzelfsprekend om uw klant steeds vooraf te laten betalen: u wil bijvoorbeeld de vertrouwensrelatie...