Flex Advocaten

Contractrecht, Onbetaalde Facturen

Boek XIX Wetboek Economisch Recht “schulden van de consument” op 1 september 2023 van kracht.

Op 1 september treden de nieuwe bepalingen opgenomen in boek XIX WER in werking. Het betreft dwingende bepalingen in het kader van schulden ten aanzien van consumenten (B2C), die elke onderneming verplicht is te volgen. Contracten, en dus ook algemene voorwaarden, dienen vanaf 1 september te voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. We zetten de belangrijkste bepalingen op een rijtje.

  1. Eerste kosteloze betalingsherinnering

Indien de schuld van de klant-consument vervallen is, mag zoals voorheen een betalingsherinnering worden verzonden. Nieuw is dat deze eerste betalingsherinnering gratis moet zijn. Er mogen dan ook geen herinneringskosten, intresten of schadebeding worden aangerekend. De schuldenaar mag dus enkel worden gesommeerd om de hoofdsom van de schuld (bvb. factuur) te voldoen.
Indien u naderhand -bij het uitblijven van betaling, ook na de eerste betalingsherinnering- aanspraak wil maken op intresten of bijkomende kosten, dan dient de consument hier in die eerste betalingsherinnering op worden gewezen en dient duidelijk te worden gemeld welke bijkomende kosten de klant kan verwachten bij blijvende wanbetaling.
Voorts dienen volgende zaken verplicht te worden opgenomen:

  • de naam en het ondernemingsnummer van de onderneming die de schuldeiser is;
  • een beschrijving van het product of dienst dat de schuld heeft doen ontstaan en de datum van opeisbaarheid van deze schuld (bvb. vervaldatum van de factuur);
  • de termijn waarbinnen de schuld moet worden terugbetaald voordat er enige kosten, interesten of vergoedingen worden gevorderd (minimaal 14 kalenderdagen; zie hieronder).

2. Verplichte wachttijd na de eerste betalingsherinnering
Na verzending van de betalingsherinnering dient een wachttijd van minstens 14 kalenderdagen te worden gerespecteerd alvorens die extra kosten (schadebeding/herinneringskosten en/of intresten) kunnen worden aangerekend (voor zover die in de eerste betalingsherinnering werden meegedeeld en waarbij de wachttermijn ook dient te worden vermeld).
Die termijn begint te lopen:

  • de derde dag volgend op de verzending van de betalingsherinnering via brief per post;
  • de dag volgend op de verzending van de betalingsherinnering via mail.

3. Beperking van bijkomende kosten (schadebeding).
De wet voorziet ook in een beperking in de kosten die kunnen worden aangerekend, alsook de intresten.
Voor zover er een eerste kosteloze betalingsherinnering werd verzonden en de wachttermijn van 14 dagen in acht werd genomen, mag de kost van een betalingsherinnering niet hoger zijn dan 7,50 EUR.

De hoogte van het schadebeding is geplafonneerd, als volgt:
– schulden onder de 150,00 EUR: maximaal 20,00 EUR,
– schulden tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: maximaal 30,00 euro + 10% op de schijf boven de 150,00 EUR;
– schulden boven de 500,01 euro: maximaal 65,00 euro + 5% op de schijf boven de 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 euro.

Let op! Het moet worden aangetoond dat de klant kennis heeft genomen van de kosten en intresten ten tijde van de contractsluiting. Het is dus vereist dat er ofwel een ondertekende overeenkomst voorligt of een door de klant ondertekende versie van de algemene voorwaarden die bvb. de intresten en schadebeding bepalen bij wanbetaling.


Indien de algemene voorwaarden deze plafonds niet respecteren, dan zijn de betrokken bedingen nietig.

  1. Beperking van de intresten.

Ook de intresten in B2C relaties werden geplafonneerd.

Vanaf 1 september 2023 zal de bedongen intrest niet hoger mogen zijn dan de intrest zoals die van toepassing is op geldschulden tussen ondernemingen zoals bepaald bij wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties. Deze intrestvoet wordt halfjaarlijks herzien en bedraagt momenteel 10,5% per jaar.

  1. Toezicht en sancties.

Niet alleen zullen voorwaarden of contractuele bedingen nietig zijn, waardoor men ze niet kan invorderen, bovendien voorziet de wet strafsancties voor ondernemingen die niet overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving.

Ondernemingen die hoger vermelde regels niet naleven kunnen stevig worden beboet. Er kunnen boetes worden opgelegd tussen 26 en 10.000,00 EUR (te verhogen met opdeciemen; dus op heden te vermenigvuldigen met 8!) of zelfs tot 4% van de totale jaaromzet van de onderneming.

Indien u regelmatig verkoopt/contracteert met consumenten, is het dus van groot belang om uw algemene voorwaarden en/of contracten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Doet u dat niet, dan zal u geen aanspraak kunnen maken op intresten en/of schadevergoeding wegens wanbetaling en stelt uw onderneming zich zelfs bloot aan forse boetes.

29 augustus 2023

Alexander Wynter

Advocaat-vennoot

Master in het ondernemingsrecht

Verzekeraars onderworpen aan nieuwe termijnregeling.

Wanneer u beroep wilt doen op een verzekeraar na een schadegeval, duurt het vaak lang voordat alle administratie in orde geraakt, en nog veel langer voordat u eindelijk het verzekerde bedrag ontvangt. Dat komt onder andere omdat het merendeel van...

De vereniging van mede-eigenaars: consument of onderneming?

Ondertussen bijna een jaar geleden, op 15 juni 2023, verklaarde het Grondwettelijk Hof dat de kwalificatie van de vereniging van mede-eigenaars (hierna: VME) als onderneming geen discriminatie inhoudt ten opzichte van natuurlijke personen die moeten instaan voor het beheer en...

Artificial Intelligence Act aangenomen door alle EU-lidstaten.

Recent heeft de Raad van Europa unaniem de nieuwe Artificial Intelligence Act (AIA) goedgekeurd. Dit is een primeur, want het is de eerste uitgebreide en wijd toepasbare set van geharmoniseerde regels over AI die werd gemaakt in de wereld. De...