Flex Ondernemersadvocaten

Flex Advies

Wij staan u bij met snel en grondig advies voor alle problemen of vragen  waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd.

Flex Procedure

Bij betwistingen komt het erop aan zo spoedig mogelijk advies in te winnen, zodat reeds kan bijgestuurd worden in de communicatie die een rechtsgeding vooraf gaat.

Flex Incasso

​Bij onze incassoservice stellen wij één doel centraal: een snelle inning van uw vorderingen zonder dat u moet inleveren op uw factuurbedrag.

Uw recht, ons vak.

Als ondernemer wordt u regelmatig met juridische vraagstukken in de breedste zin van het woord geconfronteerd.

Grote ondernemingen laten zich vaak binnenshuis adviseren door bedrijfsjuristen en bijstaan door grootstedelijke ‘advocatenfabrieken’.

KMO’s hebben geen boodschap aan het prijskaartje dat daaraan vast hangt, maar dat mag niet betekenen dat zij aangewezen zijn op minder gespecialiseerde bijstand.

Ook een kleine of middelgrote ondernemer heeft alle belang bij kwalitatief advies.

Naast onze taak als uw advocaat, zijn wij ook uw juridische adviseur. Net als een bedrijfsjurist die met één been in uw zaak staat.

Snel, persoonlijk, bereikbaar en betaalbaar.

Beschikt uw KMO over ondersteuning?

Doe de test!

KMO Legal Service Abonnement

Prijzen en voorwaarden

Vervangingsinkomen bij stopzetting onderneming

Ondernemen is risico’s nemen. Dat impliceert dat mislukken mogelijk is en dit niet altijd afhangt van de capaciteiten van de zelfstandige of zaakvoerder. Werknemers zijn steeds zeker geweest van een vervangingsinkomen, wanneer zij buiten hun wil om werkloos zouden worden. Voor zelfstandigen en bedrijfsleiders is dit altijd anders geweest. Zij werden geacht hun eigen boontjes te doppen tot een kleine 20 jaar geleden toch een sociale bescherming in het leven werd geroepen. Wat aanvankelijk de faillissementsverzekering heette, heet sedert dit jaar een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. Het principe is duidelijk: gefailleerde zelfstandigen of zaakvoerders, bestuurders of werkende vennoten van handelsondernemingen, genieten onder bepaalde voorwaarden van een uitkering en sociale bescherming (kinderbijslag en geneeskundige verzorging). Voor zelfstandigen is de werkingssfeer van de sociale verzekering ruimer: ook zij die moeten stoppen wegens overmatige schuldenlast buiten faillissement, zij die om externe redenen (bv. brand) gedwongen worden te stoppen en geen andere inkomsten kunnen genieten en zij die wegens economische moeilijkheden stoppen, genieten bescherming. Deze laatste categorie is nieuw sedert dit jaar. Ook zelfstandigen bij wie de situatie niet dermate is dat zij hun activiteiten moeten stoppen, maar wiens continuïteit bedreigd is door een belangrijke inkomstendaling, zij die in gerechtelijke reorganisatie verkeren (ook bij vennootschappen) of zelfstandigen die hun schulden niet meer kunnen betalen, kunnen beroep doen op de regeling. Voor deze personen is de uitkering beperkt tot 6 maanden, voor de anderen tot 12 maanden. Men kan meerdere malen beroep doen op de verzekering, tot maximum 12 maanden in een volledige loopbaan. De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang men al dan... Lees meer

Ontslagbescherming bij sociale verkiezingen

Als u een onderneming runt met minstens 50 werknemers, heeft u intussen de definitieve kandidatenlijsten voor de komende sociale verkiezingen ontvangen. Personen die daarop zijn opgenomen, kan u niet zomaar ontslaan zonder hun akkoord.  Zelfs een persoon die in de voorbije maanden werd ontslaan (tot 30 dagen voor de aankondiging van de sociale verkiezingsdatum, m.a.w. vanaf 10/23 januari 2016), geniet ontslagbescherming zelfs zonder dat u wist dat hij kandidaat zou zijn, op voorwaarde dat hij zijn re-integratie in de onderneming vraagt.  Werknemers die ontslagen worden nadat de kandidatenlijsten bekend zijn, hebben sowieso recht op een vergoeding van 2,3 of 4 jaar loon, naargelang de anciënniteit.  Doet de werknemer wel een re-integratieverzoek, maar weigert de werkgever, dan komt daar nog eens het loon bij voor de resterende duur van het mandaat (max. 4 jaar).  Een gepeperde rekening dus!   Er kan begrepen worden dat er bescherming moet zijn tegen een ontslag dat ingegeven is door de kandidatuur van de werknemer, maar de wet is veel strenger dan dat.  Een slecht presterende werknemer zou zich op de lijst kunnen plaatsen om zo minstens 4 jaar beschermd te zijn tegen ontslag, periode waarin hij trouwens geen enkel negatief gevolg mag ondervinden van zijn kandidatuur.  En dit zelfs zonder dat hij effectief verkozen moet zijn indien het zijn eerste kandidatuur betreft.   Er zijn slechts twee uitzonderingen op het ontslagverbod: een ontslag om dringende reden en een ontslag om economische of technische redenen.  Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, zoals dit ook geldt voor gewone werknemers.  Het verschil... Lees meer

Als het niet meer botert in het bedrijf

Vele ondernemers bundelen hun krachten met anderen in een vennootschap. Deze samenwerking biedt dikwijls diverse voordelen, maar het kan ook verkeren. Wat kan een vennoot doen als hij niet meer overeen komt met zijn vennoten en er niet meer gepraat kan worden om uit de impasse te geraken? Een vennootschap wordt in principe bestuurd vanuit de meerderheid van vennoten of aandeelhouders. Zij duiden de bestuurders of zaakvoerders aan en kunnen hen ook afzetten. De minderheidsaandeelhouder die zich niet kan vinden in de koers die de meerderheidsaandeelhouder voert, kan via uitoefening van zijn stemrechten weinig bereiken. Indien de meerderheidsaandeelhouders of de bestuurders echter een beslissing nemen die echt niet door de beugel kan, kan de minderheidsaandeelhouder onder bepaalde voorwaarden naar de rechtbank stappen om een beslissing te laten vernietigen of een bestuurder aansprakelijk te stellen. Maar dit lost het probleem op zich niet op. Ook kunnen zich situaties voordoen waarbij de stemrechten 50/50 verdeeld zijn, ook in een raad van bestuur of bij aanwezigheid van meerdere zaakvoerders. Dit kan tot patstellingen leiden waarbij geen beslissingen meer genomen kunnen worden. De situatie kan tijdelijk opgevangen worden door diverse mechanismen waarbij de beslissing wordt overgelaten aan een doorslaggevende stem of een derde. De mogelijkheden hangen af van de vennootschapsvorm in kwestie, maar globaal gezien kunnen deze technieken maar werken als dit op voorhand werd voorzien, bv. in de statuten. Er kan ook aan de rechtbank gevraagd worden om iemand aan te stellen die het beslissen voorlopig overneemt, zoals een voorlopig bewindvoerder. Dit zijn dikwijls maar doekjes voor het bloeden. Wanneer mensen echt niet meer met elkaar kunnen samenwerken, blijven er eigenlijk maar... Lees meer