Advies

Een grondige analyse van uw bedrijf en van uw belangrijkste contractuele documenten is een goede stap om proactief problemen op te sporen ten te vermijden.

Wij bieden u een unieke adviesformule aan: bekijk de abonnementsformules.

Wij staan u bij met snel en grondig advies voor alle problemen of vragen waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld:

Startersbegeleiding.
 • Eenmanszaak of vennootschap?
 • Voorspellen en indekken van bedrijfsrisico’s.
 • Goed overwogen typecontracten en algemene voorwaarden.
 • Juridische vorm van de samenwerking.
 • Belangrijke clausules in de handelshuurovereenkomst.
 • Aansprakelijkheid van oprichters en bestuurders/zaakvoerders.

Dit zijn slechts enkele van de vele aspecten waarover een startende ondernemer op de hoogte moet zijn.  Naast boekhoudkundig of fiscaal advies, is ook juridisch advies van bij de start voor een ondernemer van groot belang.

Oprichting, overname, herstructurering of stopzetting van een onderneming.

Oprichting

U gaat een nieuwe zaak oprichten. Eenmanszaak of vennootschap?  Wij helpen u bij uw keuze, samen met uw boekhouder of fiscaal adviseur.  De keuze is belangrijk en dient gericht te zijn op uw concrete behoeften.  Eens u een weloverwogen beslissing heeft genomen, kunnen wij u bijstaan doorheen de opstartprocedure.

Overnamebegeleiding

U heeft uw oog laten vallen op een onderneming en wenst deze te verwerven.    Zowel bij de aankoop van de bestanddelen van een onderneming (asset deal) als bij de overdracht van aandelen (share deal) zijn diverse aandachtspunten van groot belang.  Zo is het bij de overname van aandelen het due diligence onderzoek van groot belang, waarbij nagegaan wordt of de werkelijke toestand van de zaak overeenstemt met de voorgebrachte informatie.  De boeken worden doorgelicht, de contracten in kaart gebracht, hangende rechtszaken geëvalueerd en dergelijke meer, om te vermijden dat u een kat in een zak koopt!  Wij nemen het juridische luik voor onze rekening.  Met een zorgvuldig onderzoek op voorhand bent u al een eind op weg, maar het gaat de noodzaak van een goed overnamecontract niet uit de weg! Zo kunnen bijvoorbeeld vrijwaringsclausules vermijden dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.  Wij begeleiden u van bij de eerste intentieverklaring tot de finale overnamedeal.

Geschillen in de onderneming

Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben elk hun onderscheiden rechten en plichten.  Wanneer er binnenin de onderneming onenigheid bestaat, kunnen diverse preventieve of curatieve mechanismen de situatie oplossen.  Bestuurders, zaakvoerders en oprichters moeten zich bewust zijn van hun mogelijke aansprakelijkheden ten opzichte van de vennootschap of derden.  Door tijdig gespecialiseerd advies in te winnen, kunnen onaangename gevolgen vermeden worden.

Herstructurering of stopzetting

Wanneer een vennootschap niet langer actief is, dient zij te worden ontbonden en vereffend.  Aan de vereffenaar komt een delicate taak toe, gezien vennoten en schuldeisers rekenen op een correcte afwikkeling.  Wij kunnen advies verlenen in het kader van ontbinding en vereffening, alsook bij herstructurering van vennootschappen, fusie of splitsing.

Opstellen, nakijken en onderhandelen van contracten

Een goed opgesteld contract is goud waard, of het nu gaat om overnamedeals, samenwerkingsverbanden, handels- of burgerlijke contracten, arbeidsovereenkomsten, aannemingscontracten, algemene verkoopsvoorwaarden of andere.  Vooraf uw overeenkomsten laten opstellen of nakijken door een specialist, biedt onbetwijfelbaar een meerwaarde en kan voor een groot deel vermijden dat het later tot een procedure komt.  Duidelijke clausules dienen immers niet door de rechtbank geïnterpreteerd te worden.

Wij staan aan uw zijde bij de onderhandeling van belangrijke zakendeals, stellen de contracten op en adviseren u over uw rechten en plichten die de uitvoering van de overeenkomsten met zich zal meebrengen.

Problemen bij de uitvoering van overeenkomsten.

Wanneer in de samenwerking met uw klant een dispuut ontstaat, is het van groot belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen.  Tijdig juridisch advies kan voorkomen dat er handelingen gesteld worden of zaken geschreven, die in een later stadium voor de rechtbank faliekant uitkomen.

Als het al zover moet komen, want wij trachten steeds een minnelijke oplossing te bereiken zo dit mogelijk is.  In het andere geval, staan wij u bij tot in de rechtbank.

Wacht vooral niet tot het te laat is, zelfs als er nog geen vuiltje aan de lucht is, kan het nooit kwaad geïnformeerd te zijn over uw juiste rechten en plichten in een overeenkomst.

Aansprakelijkheid en schadegevallen.
Wie niets doet, kan niets verkeerd doen…

Ondernemen gaat nu eenmaal gepaard met het opnemen van verantwoordelijkheden, waardoor diverse aansprakelijkheden en schadegevallen in het vizier komen:

 • aansprakelijkheden van vennootschapsbestuurders en oprichter
 • aansprakelijkheid voor werknemers
 • aansprakelijkheid in contractuele aangelegenheden
 • schadegevallen in het verkeer
 • verborgen gebreken bij verkoop
 • productaansprakelijkheid
 • gebreken in de bouw
 • en dergelijke meer.
Advies aan of over ondernemingen in moeilijkheden.

Onderneming in moeilijkheden?

De Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) biedt mogelijkheden om het hoofd te bieden aan tijdelijke financiële moeilijkheden.  Dankzij een periode van opschorting van tenuitvoerlegging, krijgt de ondernemer de mogelijkheid om de continuïteit van zijn zaak te redden door een minnelijk akkoord, reorganisatieplan of overdracht.

Samen met uw boekhouder bereiden we uw dossier voor en verdedigen we uw verzoek bij de rechtbank.

Faillissement

Dankzij onze ervaring binnen de faillissementswereld, kunnen wij ook gespecialiseerd advies verlenen aan personen die geconfronteerd worden met een faillissement (gefailleerde, schuldeiser, borgsteller, edm.)