Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschap opdoeken zonder vereffening?

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Wie een slapende vennootschap heeft, dient daarin tijd en geld te investeren, zonder dat dit eigenlijk nut heeft.  Fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen blijven gelden, ongeacht of de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet.  Wanneer de vennootschap niet in “staking van betaling” verkeert, kunnen de boeken in principe niet worden neergelegd.  Men dient de vennootschap te ontbinden en te vereffenen.

In principe beslist de algemene vergadering tot de ontbinding van de vennootschap.  Een vereffenaar wordt dan aangesteld, die tot taak heeft de schulden van de vennootschap aan te zuiveren en het overblijvende actief te verdelen onder de vennoten.  Eens dat proces volledig voltooid is, kan de vereffening gesloten worden en zal de vennootschap kunnen eindigen. Een ietwat omslachtige procedure wanneer er helemaal geen activa meer in de vennootschap zitten en er ook geen schulden zijn.

Sedert een recente wetswijziging is nu uitdrukkelijk voorzien dat ontbinding en sluiting in eenzelfde besluit van de algemene vergadering kunnen worden opgenomen.  Dit kan echter slechts onder volgende voorwaarden:

– alle aandeelhouders moeten eenparig meewerken
– er mogen geen schulden zijn
– er mag geen betwisting bestaan over de verdeling van het resterende actief onder de vennoten.

Echter wel een ideale manier om slapende vennootschappen zonder schulden op een relatief eenvoudige en goedkopere wijze stop te zetten.

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

De vereniging van mede-eigenaars: consument of onderneming?

Ondertussen bijna een jaar geleden, op 15 juni 2023, verklaarde het Grondwettelijk Hof dat de kwalificatie van de vereniging van mede-eigenaars (hierna: VME) als onderneming geen discriminatie inhoudt ten opzichte van natuurlijke personen die moeten instaan voor het beheer en...

Artificial Intelligence Act aangenomen door alle EU-lidstaten.

Recent heeft de Raad van Europa unaniem de nieuwe Artificial Intelligence Act (AIA) goedgekeurd. Dit is een primeur, want het is de eerste uitgebreide en wijd toepasbare set van geharmoniseerde regels over AI die werd gemaakt in de wereld. De...

Nieuw Strafwetboek aangenomen door de Kamer.

De aanneming van het nieuw Belgisch Strafwetboek is een belangrijke en hoognodige gebeurtenis. Het huidige strafwetboek is reeds in werking sinds 1867 en derhalve op verschillende vlakken zeer gedateerd. De Kamer heeft op 22 februari 2024 het Wetsontwerp tot invoering...