Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschap opdoeken zonder vereffening?

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Wie een slapende vennootschap heeft, dient daarin tijd en geld te investeren, zonder dat dit eigenlijk nut heeft.  Fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen blijven gelden, ongeacht of de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet.  Wanneer de vennootschap niet in “staking van betaling” verkeert, kunnen de boeken in principe niet worden neergelegd.  Men dient de vennootschap te ontbinden en te vereffenen.

In principe beslist de algemene vergadering tot de ontbinding van de vennootschap.  Een vereffenaar wordt dan aangesteld, die tot taak heeft de schulden van de vennootschap aan te zuiveren en het overblijvende actief te verdelen onder de vennoten.  Eens dat proces volledig voltooid is, kan de vereffening gesloten worden en zal de vennootschap kunnen eindigen. Een ietwat omslachtige procedure wanneer er helemaal geen activa meer in de vennootschap zitten en er ook geen schulden zijn.

Sedert een recente wetswijziging is nu uitdrukkelijk voorzien dat ontbinding en sluiting in eenzelfde besluit van de algemene vergadering kunnen worden opgenomen.  Dit kan echter slechts onder volgende voorwaarden:

– alle aandeelhouders moeten eenparig meewerken
– er mogen geen schulden zijn
– er mag geen betwisting bestaan over de verdeling van het resterende actief onder de vennoten.

Echter wel een ideale manier om slapende vennootschappen zonder schulden op een relatief eenvoudige en goedkopere wijze stop te zetten.

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

Intresten wegens laattijdige betaling sterk gestegen.

Het zat er aan te komen dat de intresten wegens laattijdige betaling zouden worden aangepast, niet in het minst als gevolg van de economische crisis en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 zijn de intrestvoeten als volgt bepaald: U kan...

Schuldeiser in faillissement: wat zijn uw actiemogelijkheden?

Dat het economisch klimaat allesbehalve rooskleurig is, hoeven we u niet te vertellen. Het aantal ondernemingen dat de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en de boeken neerlegt stijgt zienderogen. De enorme stijging van de grondstof- en energieprijzen is...

Nieuwe spreidingswetgeving apotheken van kracht sinds 1 december 2021.

We bespraken de krachtlijnen al van ontwerp Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor...