Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Overdracht aandelen: koop geen kat in een zak

Bij de overname van aandelen is het zogenaamde due diligence onderzoek van groot belang en niet enkel voor grote ondernemingen

U heeft uw oog laten vallen op een onderneming en wenst daarvan de aandelen te verwerven?  Op het eerste zicht ziet alles er veelbelovend uit: een mooi onroerend goed, goed onderhouden machinepark, interessant klantenbestand, enz. De verkoper stelt voor om niet het handelsfonds samen met het gebouw te verkopen en schuift daarvoor fiscale redenen vooruit.  Met een overname van de aandelen zou dit vermeden kunnen worden…

Opletten geblazen!  Wanneer u de actiefbestanddelen koopt, dan heeft u een goed zicht op wat u koopt en de toestand daarvan.  Zijn er verborgen gebreken die door de verkoper werden verzwegen, dan kan hij daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.  Met de aankoop van aandelen is het anders.  Immers worden er geen goederen verkocht, maar wel aandelen.  In principe kan de verkoper enkel aangesproken worden voor gebreken aan het aandeel zelf, doch dat is uiteraard niet zo frequent.  Stel dat de bodem verontreinigd is, de fiscus een belangrijke aanslag gevestigd heeft en enkele grote openstaande facturen het voorwerp uitmaken van betwisting.  De waarde van de onderneming kan al gauw een pak minder waard zijn. U neemt immers niet alleen de activa over, maar ook de schulden!

Bij de overname van aandelen is het zogenaamde due diligence onderzoek van groot belang en niet enkel voor grote ondernemingen.  Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan of de werkelijke toestand van de overgenomen zaak wel overeenstemt met de voorgebrachte informatie, waaronder de jaarrekening.  De boeken worden doorgelicht, de contracten in kaart gebracht, hangende rechtszaken geëvalueerd en dergelijke meer.  Laat u hierbij zeker bijstaan door professionals, minstens uw accountant én advocaat.  Zij zijn immers degenen die de lijken in de kast zullen zoeken om te vermijden dat u een kat in een zak koopt.

Een due diligence onderzoek is onontbeerlijk, maar het blijft niet onmogelijk dat er na de overname toch nog onaangename verrassingen opduiken.  Een tweede zeer belangrijjk aandachtspunt bij dergelijke overname is aldus het opstellen van een goed contract, waarin diverse garanties en vrijwaringsclausules worden opgenomen op basis waarvan de verkoper toch aansprakelijk zal kunnen worden gesteld.

Ga dus zeker niet over één nacht ijs wanneer u aandelen koopt.  Voorkomen is immers steeds beter (en goedkoper) dan genezen!

Overdracht aandelen

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

Intresten wegens laattijdige betaling sterk gestegen.

Het zat er aan te komen dat de intresten wegens laattijdige betaling zouden worden aangepast, niet in het minst als gevolg van de economische crisis en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 zijn de intrestvoeten als volgt bepaald: U kan...

Schuldeiser in faillissement: wat zijn uw actiemogelijkheden?

Dat het economisch klimaat allesbehalve rooskleurig is, hoeven we u niet te vertellen. Het aantal ondernemingen dat de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en de boeken neerlegt stijgt zienderogen. De enorme stijging van de grondstof- en energieprijzen is...

Nieuwe spreidingswetgeving apotheken van kracht sinds 1 december 2021.

We bespraken de krachtlijnen al van ontwerp Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor...