Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Oppassen geblazen met niet-volgestorte aandelen!

Oppassen geblazen met niet-volgestorte aandelen!

Heeft u er ooit al bij stilgestaan of uw aandelen al dan niet zijn volgestort? De impact van niet-volgestorte aandelen is immers niet te onderschatten. De belangrijkste plicht van een aandeelhouder in een volkomen rechtspersoon, zoals in een BVBA, is het volstorten van zijn inbreng. Op die manier beschikt de vennootschap over voldoende middelen voor het ontwikkelen en in stand houden van haar maatschappelijke activiteit en wordt aan de schuldeisers de nodige bescherming geboden.

Bij de oprichting van een BVBA, bedraagt het minimumkapitaal 18.550,00 EUR. De aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen dienen volledig te zijn volgestort. Voor de aandelen die een inbreng in geld vertegenwoordigen dient één vijfde van ieder aandeel te zijn volgestort, waarbij het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor 6.200,00 EUR dient te zijn volgestort in een BVBA. In een EVBVA dient het dubbele van dit bedrag te worden volgestort, zijnde 12.400,00 EUR. De minimumvolstorting in een S-BVBA is bepaald op 1,00 EUR. Voor het overige bedrag is een aandeelhouders niet verplicht om onmiddellijk en volledig te volstorten.

Uit het aandelenregister van de vennootschap blijkt of de aandelen al dan niet zijn volgestort. Iedere belanghebbende kan inzage vragen in het register. Eveneens kan een beroep worden gedaan op de jaarrekening van een onderneming om na te gaan of de aandelen van een vennootschap zijn volgestort. De jaarrekening kan worden geraadpleegd via de website van de FOD Economie via de zoekfunctie “KBO public search”. Meer bepaald dienen de rubrieken 100 en 101 in acht te worden genomen. In rubriek 100 “geplaatst kapitaal”, wordt aangegeven tot welk bedrag de aandeelhouders zich hebben geëngageerd. In rubriek 101 “niet opgevraagd kapitaal” vindt men het nog te volstorten bedrag terug.

Het is echter niet omdat u als aandeelhouder uw niet-volgestorte aandelen overdraagt, dat u naderhand niet meer kan worden aangesproken tot volstorting. U dient immers voor ogen te houden dat een overeenkomst waarbij u bedingt dat de overnemer tot volstorting is gehouden, niet tegenwerpelijk is aan derden, noch aan de vennootschap. Bovendien wordt niet door alle rechtspraak aanvaard dat uit de aantekening van de overdracht in het aandeelhoudersregister, u hierdoor van u volstortingsverplichting wordt bevrijd.
U zal in het bijzonder voorzichtig dienen te zijn indien de vennootschap naderhand failliet wordt verklaard, aangezien de curator u dan kan aanspreken tot volstorting samen met de overnemer.

Wees dan ook op uw hoede indien u wordt geconfronteerd met niet-volgestorte aandelen!

Lisa Heuninck

Update dd. 22/10/2018

Bij vonnis van 2 mei 2016 had de rechtbank van koophandel te Gent, afd. Dendermonde geoordeeld – in strijd met eerdere rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent – dat de inschrijving in het aandelenregister niet voldoende was om de overdrager van aandelen in een bvba te bevrijden van zijn aansprakelijkheid tot volstorting.  De rechtbank oordeelde immers dat een overdracht van schuld maar kan mits akkoord van de schuldeiser, dus de vennootschap, en dat het akkoord van de vennootschap niet mag afgeleid worden uit de inschrijving van de overdracht in het aandelenregister.  De vennootschap is immers wettelijk verplicht om overdrachten in te schrijven in het register en daar kan – zo stelde de rechtbank – geen akkoord met een schuldoverdracht uit afgeleid worden.  Op 22 oktober 2018 heeft het Hof van Beroep te Gent voormeld vonnis echter hervormd en (nogmaals) bevestigd dat de inschrijving in het aandelenregister bij de bvba wel degelijk geldt als ontslag van schuld ten voordele van de overdrager van de aandelen.

In de aankomende nieuwe vennootschapswetgeving is evenwel voorzien dat zowel de overdrager als de overnemer hoofdelijk gehouden zullen zijn tot de volstorting.

Frederic Leleux

Advocaat – master of business law

Intresten wegens laattijdige betaling sterk gestegen.

Het zat er aan te komen dat de intresten wegens laattijdige betaling zouden worden aangepast, niet in het minst als gevolg van de economische crisis en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 zijn de intrestvoeten als volgt bepaald: U kan...

Schuldeiser in faillissement: wat zijn uw actiemogelijkheden?

Dat het economisch klimaat allesbehalve rooskleurig is, hoeven we u niet te vertellen. Het aantal ondernemingen dat de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en de boeken neerlegt stijgt zienderogen. De enorme stijging van de grondstof- en energieprijzen is...

Nieuwe spreidingswetgeving apotheken van kracht sinds 1 december 2021.

We bespraken de krachtlijnen al van ontwerp Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor...