Flex Advocaten

Onbetaalde Facturen

Intresten wegens laattijdige betaling sterk gestegen.

Het zat er aan te komen dat de intresten wegens laattijdige betaling zouden worden aangepast, niet in het minst als gevolg van de economische crisis en de inflatie.

Vanaf 1 januari 2023 zijn de intrestvoeten als volgt bepaald:

  • de wettelijke intrestvoet stijgt van 1,5% naar (maar liefst) 5,25%;
  • de intrestvoet in handelstransacties stijgt van 8% naar 10,50%.

U kan de huidige en historische rentevoeten hier terugvinden.

Die laatste intrestvoet is ingevoerd bij Wet van 2 augustus 2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand in handelstransacties en is toepasselijk n.a.v. laattijdige betaling in overeenkomsten tussen ondernemingen (of tussen ondernemingen en overheidsinstanties). Wordt er in een overeenkomst tussen ondernemingen (in een contract of in algemene voorwaarden) een hogere rentevoet bepaald, dan zal deze door de Ondernemingsrechtbank gematigd worden tot de rentevoet in handelstransacties, dus naar 10,50 %. Betreft het bvb. een factuur die reeds voor 1 januari 2023 vervallen was, dan zullen de intresten in de periode voor 1 januari aan de (lagere)intrestvoet worden berekend zoals die toen gold. Vanaf 1 januari 2023 geldt dan de nieuwe intrestvoet.

In omzeggens alle andere overeenkomsten (maar ook buiten overeenkomsten om; bijvoorbeeld intresten op een schadevergoeding n.a.v. een verkeersongeval) tussen contractanten die geen ondernemer zijn -en voor zover contractueel niets anders bepaald- zal de wettelijke intrestvoet toepasselijk zijn.

Het verschuldigde bedrag van een onbetaalde factuur zal dan ook snel stevig de hoogte ingaan indien deze ten onrechte onbetaald zou blijven zodat het zaaks is de betalingstermijnen goed in de gaten te houden.

Indien uw algemene voorwaarden een lagere intrestvoet bepalen, laat u uw algemene voorwaarden best even nakijken, zodat u bij laattijdige betaling van uw facturen meteen de correcte intresten kan vorderen.

20 januari 2023

Alexander Wynter

Mr. Alexander Wynter

Advocaat – vennoot

Master in het ondernemingsrecht

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereenvoudigd

De originele wet uit 2013 werd op 22 januari 2024 hervormd door de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 februari 2024 in werking is getreden. De voornaamste doelstellingen van de wetshervorming zijn het vergemakkelijken van de toegang tot het beroep en...

Gun jumping: Hof van Justitie verduidelijkt wat wel en niet mag.

De term “gun jumping” is vooral gekend in de M&A praktijk. Het beschrijft de situatie waarin fusionerende bedrijven een verplichte notificatie van hun geplande fusie moeten doen aan de Mededingingsautoriteit, en reeds (delen van) de fusie beginnen uit te voeren...

Fiscus teruggefloten: ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen enkel belastbaar na kostenaftrek

De behandeling van ‘meerwaarden op aandelen’ zorgt reeds sinds de hervorming van 2008 voor discussie. Recentelijk heeft het Grondwettelijk Hof zich hierover uitgesproken in het arrest van 21 september 2023. De wet van 11 december 2008 bepaalde dat privémeerwaarden op...