Flex Advocaten

Huren en Verhuren

Huur pop-ups wettelijk geregeld.

Sedert september vorig jaar is een decreet in werking, dat de huur van handelspanden voor korte duur regelt

Sedert september vorig jaar is een decreet in werking, dat de huur van handelspanden voor korte duur regelt.  Dit is voornamelijk van belang voor de steeds populairder wordende pop-up stores, maar evengoed voor andere huurcontracten van korte duur.  Voordien was het opletten geblazen wanneer men een handelspand voor korte tijd wilde verhuren.  Het volstond immers dat het pand hoofdzakelijk voor ambacht of kleinhandel werd gebruikt en dat er rechtstreeks contact met het publiek was, om onder de dwingende regels uit de handelshuurwet te vallen.  Men kon dat zelfs niet vermijden door het anders in een contract overeen te komen. 

Een van de belangrijkste gevolgen van de toepassing van de handelshuur betreft de minimumduur van 9 jaar, die in het voordeel van de huurder werkt.  Zonder akkoord van de huurder kan een dergelijke overeenkomst door de verhuurder niet vroeger beëindigd worden, tenzij als het contract daarin voorziet en dan nog enkel in gevallen die in de wet zijn opgesomd (bv. voor eigen uibating).  De huurder kan wel vroeger stopzetten, maar ook enkel na 3 of 6 jaar.

In veel gevallen waar een korte huur gewenst was, trachtten partijen dit te vermijden door het contract als “gemene huur” te bestempelen, hetzij als contract van “bezetting ter bede”.  Beide soorten overeenkomsten hebben hun eigen kenmerken, maar de zwakte bestaat erin dat de dwingende handelswetgeving toch van toepassing is als de voorwaarden voldaan zijn, met alle gevolgen van dien.

Met het Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht heeft de Vlaamse wetgever deze hachelijke situatie voor pop-up huurders en verhuurders opgelost.  Voortaan mag men schriftelijk een handelszaak verhuren voor een periode van maximaal 1 jaar.  De huurperiode kan korter zijn en kan schriftelijk verlengd worden, maar de maximumtermijn is dwingend.  Duurt het gebruik langer dan één jaar, dan wordt het toch een gewone handelshuur met alle gevolgen van dien.  Onder dit regime kan de huurder met een opzeg van één maand de huur stopzetten en ook de verhuurder kan niet gedwongen worden om langer te verhuren dan overeengekomen was.  Er zijn geen hernieuwingsrechten voor de huurder.  Ook voorziet de wet in beperkte verbouwingsrechten voor de huurder en wordt de mogelijkheid tot overdracht van huur en onderverhuring uitgesloten.

De tekst van het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht vindt u hier.

De korte duur van de huur van pop-ups en andere handelspanden werd via een decreet geregeld

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereenvoudigd

De originele wet uit 2013 werd op 22 januari 2024 hervormd door de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 februari 2024 in werking is getreden. De voornaamste doelstellingen van de wetshervorming zijn het vergemakkelijken van de toegang tot het beroep en...

Gun jumping: Hof van Justitie verduidelijkt wat wel en niet mag.

De term “gun jumping” is vooral gekend in de M&A praktijk. Het beschrijft de situatie waarin fusionerende bedrijven een verplichte notificatie van hun geplande fusie moeten doen aan de Mededingingsautoriteit, en reeds (delen van) de fusie beginnen uit te voeren...

Fiscus teruggefloten: ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen enkel belastbaar na kostenaftrek

De behandeling van ‘meerwaarden op aandelen’ zorgt reeds sinds de hervorming van 2008 voor discussie. Recentelijk heeft het Grondwettelijk Hof zich hierover uitgesproken in het arrest van 21 september 2023. De wet van 11 december 2008 bepaalde dat privémeerwaarden op...