Flex Advocaten

Onbetaalde Facturen

Factuur protesteren: do’s & don’ts

Factuur protesteren wettelijk vermoeden van stilzwijgende aanvaarding

U krijgt een factuur, maar bent er niet helemaal mee akkoord.  Wat u zeker niet moet doen, is mondeling reageren en hopen dat het wel goed komt.  Tegenover handelaars geldt immers een wettelijk vermoeden van stilzwijgende aanvaarding van een factuur bij gebrek aan tijdig protest.  In handelszaken is geen geschreven contact nodig om een overeenkomst te bewijzen.  Een (stilzwijgend) aanvaarde factuur vormt het bewijs van de daarin opgenomen overeenkomst.  Als u als handelaar een factuur ontvangt die niet correct is, komt het er dus op aan deze te protesteren.  Maar er zijn spelregels:

–          Op tijd!
Een protest moet, om geldig te zijn, ‘tijdig’ gebeuren.  Dat houdt in ‘zo snel mogelijk’, afhankelijk van de situatie, en wordt vrij beoordeeld door de rechter, tenzij het contract of de algemene verkoopsvoorwaarden een bepaalde termijn voorschrijven.  Wanneer een factuur wordt ontvangen voor goederen die niet besteld zijn, dan kan men onmiddellijk reageren, daar waar het controleren van de rekening van een uitgevoerde aanneming logischerwijze wat langer in beslag nemen.  Maar van zodra mogelijk, moet er gereageerd worden!

–          Gemotiveerd
Een factuur terugsturen met de vermelding ‘geprotesteerd’ is in principe enkel geldig als het bestaan van de overeenkomst op zich ontkend wordt.  Wanneer er iets niet correct is op de factuur, moet er specifieke en gemotiveerde betwisting geuit worden, d.w.z. de redenen  waarom de factuur niet correct is moeten duidelijk worden omschreven.  Een te vaag geformuleerde betwisting wordt in de rechtspraak niet aanvaard.

–          Schriftelijk
Degene die  beweert een factuur betwist te hebben, moet daar het bewijs van leveren.  Maar al te vaak wordt er eerst veelvuldig getelefoneerd, vooraleer men tot het besef komt dat de discussie blijft bestaan en dan is het dikwijls al te laat om nog geldig te reageren.  Wat men aan de telefoon gezegd heeft, kan men moeilijk bewijzen.  Een aangetekend schrijven wordt ten zeerste aangeraden.  Als dat niet mogelijk of wenselijk is, zorgt u minstens voor een ander geschrift met bewijs van ontvangst.  Ook kunnen het contract of de algemene verkoopsvoorwaarden voorschrijven dat het protest in een welbepaalde vorm moet gebeuren.

–          Algemene voorwaarden
Soms zijn de ‘kleine lettertjes’ op de achterzijde belangrijker dan wat vermeld is op de factuur zelf.  Een stilzwijgende aanvaarding van de factuur heeft echter ook betrekking op de algemene voorwaarden die op de voor- of achterzijde van een factuur zijn vermeld.  Lees dus zeker deze algemene voorwaarden en protesteer waar nodig.

–          Niet ontvangen?
Wanneer u de factuur niet heeft ontvangen, moet u ook zeker reageren wanneer u een aanmaningsbrief ontvangt.  U kan immers maar protesteren wanneer u kennis heeft van de factuur.  Als u echter niet reageert op de aanmaning, kan de rechter ervan uitgaan dat u de factuur wel had ontvangen.  De leverancier moet bewijzen dat de factuur werd verzonden.  Dit kan hij doen op basis van het uitgaand facturenboek of het gebrek aan reactie na een verstuurde ingebrekestelling.

–          Betaal het niet-betwiste deel
Als uw betwisting slechts betrekking heeft op een deel van de factuur, deelt u uiteraard de reden van betwisting schriftelijk mee, maar betaalt u best ook het onbetwist saldo.  Zo geeft u blijk van goede wil, maar kan ook vermeden worden dat men u in de fout stelt wegens wanbetaling, met bijkomende schadevergoeding en gerechtskosten van dien.

Factuur protesteren

 

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

De vereniging van mede-eigenaars: consument of onderneming?

Ondertussen bijna een jaar geleden, op 15 juni 2023, verklaarde het Grondwettelijk Hof dat de kwalificatie van de vereniging van mede-eigenaars (hierna: VME) als onderneming geen discriminatie inhoudt ten opzichte van natuurlijke personen die moeten instaan voor het beheer en...

Artificial Intelligence Act aangenomen door alle EU-lidstaten.

Recent heeft de Raad van Europa unaniem de nieuwe Artificial Intelligence Act (AIA) goedgekeurd. Dit is een primeur, want het is de eerste uitgebreide en wijd toepasbare set van geharmoniseerde regels over AI die werd gemaakt in de wereld. De...

Nieuw Strafwetboek aangenomen door de Kamer.

De aanneming van het nieuw Belgisch Strafwetboek is een belangrijke en hoognodige gebeurtenis. Het huidige strafwetboek is reeds in werking sinds 1867 en derhalve op verschillende vlakken zeer gedateerd. De Kamer heeft op 22 februari 2024 het Wetsontwerp tot invoering...