Flex Advocaten

Apothekers

Extra muros activiteiten: meer ruimte voor online apotheken.

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de mogelijkheden voor apothekers om activiteiten uit te oefenen buiten hun officina, vooral met het oog op het faciliteren van de online verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen. De krijtlijnen werden uitgezet in de wet van 30 oktober 2018, waarbij de concrete uitvoering en timing per Koninklijk Besluit diende te worden bepaald.

Met het ontwerp Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven dat nu voorligt en na advies van de Raad van State van kracht zal worden, wordt hier concrete invulling aan gegeven. Dat was voorzien op 1 december 2021, maar het ziet er naar uit dat deze datum niet zal worden gehaald en dat we eerder eind december (misschien zelfs januari) mogen verwachten. Het KB is vooral van belang voor de wijzigingen inzake overbrenging en fusie van apotheken. Een korte bespreking van de krachtlijnen van de nieuwe regels kan u hier terugvinden.

Het KB voorziet echter ook nieuwe regels voor de zogenaamde extra-muros activiteiten.

1.

De wet van 30 oktober 2018 voorziet twee mogelijkheden: activiteiten op een perceel dat aangrenzend is aan de officina en dat daarmee een functioneel geheel vormt of activiteiten op een perceel binnen een straal van 50 km rond de officina.

Wat betreft de eerste mogelijkheid voorziet de wet volgende voorwaarden:

  • de fysieke aflevering van geneesmiddelen vindt plaats in de officina;
  • de andere locatie grenst aan de officina (aan kadastraal perceel) en vormt er een functioneel geheel mee;
  • de uitbatingsvergunning voorziet dit.

De tweede mogelijkheid, dus op verdere afstand van de officina, is mogelijk voor verkoop op afstand (lees: online verkoop) van OTC-geneesmiddelen (voorschriftvrije geneesmiddelen) of geautomatiseerde IMV (Individuele Medicatie Voorbereiding).

2.

Belangrijk is het gegeven dat de uitgebreide activiteit accessoir moet zijn aan de uitbating van de apotheek waar de fysieke aflevering van geneesmiddelen plaatsvindt, die dus effectief dient te worden uitgebaat.

Het KB voorziet tenslotte dat de bestaande uitbatingsvergunning kan worden uitgebreid voor zover er een positief verslag wordt afgeleverd na inspectie van het lokaal, het materiaal en de uitrusting. Komt er een negatief rapport na het plaatsbezoek van de inspectie, dan kan op schriftelijk verzoek een herinspectie worden aangevraagd.

3.

De nieuwe regeling komt voornamelijk tegemoet aan de groeiende noodzaak voor internetapotheken waarbij het achterlokaal van de uitgebate officina te klein is geworden, bvb. voor de opslag van geneesmiddelen.

Let wel: de extra-muros activiteiten zijn beperkt voor verkoop op afstand van OTC-geneesmiddelen en IMV. Een locatie binnen een straal van 50 km zoeken om daar bvb. automaten te plaatsen ressorteert hier niet onder. Hetzelfde geldt trouwens bvb. voor het afnemen van Covid-19 antigeentesten.

 

25 november 2021

Spreidingscriteria voor overbrenging van apotheken worden gewijzigd

Alexander Wynter

Advocaat – vennoot

Master in het ondernemingsrecht

Wettelijke verankering van persoonlijke zekerheden op komst in Nieuw Burgerlijk Wetboek.

In het nieuw boek 9 “Zekerheden”, waarvan het wetsvoorstel net is ingediend, zullen zogenaamde ‘persoonlijke zekerheden’, een meer uitgewerkt wettelijk kader krijgen. Het nieuwe boek 9 zal echter ook regels bevatten over zakelijke zekerheden zoals de hypotheek, het pandrecht, het...

Aardverschuiving voor aansprakelijkheid van onderaannemers op til: de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

De goedkeuring van het wetsvoorstel houdende Boek VI van het Nieuw Burgerlijke Wetboek door de Kamer op 1 februari 2023, brengt een aantal ingrijpende wijzigingen met zich mee op het vlak van buitencontractuele aansprakelijkheid. Één van de meest opvallende aanpassingen...

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereenvoudigd

De originele wet uit 2013 werd op 22 januari 2024 hervormd door de nieuwe vastgoedmakelaarswet die op 1 februari 2024 in werking is getreden. De voornaamste doelstellingen van de wetshervorming zijn het vergemakkelijken van de toegang tot het beroep en...