Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding?

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding?

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e) gehuwd bent. De inschrijving in het aandelenregister op uw naam heeft niet tot gevolg dat deze aandelen eigen zijn.

Bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel? (art. 1398 ev. BW)

Indien u de aandelen reeds vòòr het huwelijk in uw bezit had, zijn en blijven deze aandelen principieel eigen. Aandelen die tijdens het huwelijk werden verworven zijn gemeenschappelijk, beide echtgenoten zijn aldan eigenaar. Hierop zijn echter uitzonderingen voorzien. Indien de aandelen verworven werden via schenking of erfenis tijdens het huwelijk, zijn deze aandelen toch eigen. In geval van schenking van de aandelen is het van belang dat duidelijk blijkt dat de aandelen enkel aan u werden geschonken en niet aan de beide echtgenoten. Een andere uitzondering is wanneer de vennootschap werd opgericht nà het huwelijk, met eigen gelden die u reeds bezat vòòr het huwelijk. Men draagt hierbij wel een moeilijke bewijslast.

Bent u gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen? (art. 1466 ev. BW)

In dit geval bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen tussen partijen. Staan de aandelen op uw naam, dan bent u eigenaar van de aandelen. De andere echtgeno(o)t(e) kan geen aanspraak maken op de enige vergoeding voor de aandelen die op uw naam staan.

Bent u gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen? (art. 1451 ev. BW)

Onder dit stelsel zijn alle goederen gemeenschappelijk, zowel de goederen die de echtgenoten voor het huwelijk reeds in hun bezit hadden, als de goederen die werden verworven tijdens het huwelijk. Zodoende zijn alle aandelen, indien u onder dit stelsel gehuwd bent, gemeenschappelijk en dus eigendom van beide echtgenoten.

Uiteraard kan bij overeenkomst tussen echtgenoten afgeweken worden van de wettelijk opgelegde regels.

Ingeval van gemeenschappelijke aandelen hebben de echtgenoten twee opties: ofwel kunnen zij verder samenwerken binnen de vennootschap, ofwel zal een van de echtgenoten de aandelen van de andere overnemen tegen een vergoeding. Dergelijke overname kan via onderling akkoord bewerkstelligd worden, bij gebreke waaraan de rechtbank kan gevat worden.

Wat met het aandelenregister? (art. 233, 357 en 463 W. Venn.)

Laat u evenwel niet misleiden door datgene dat in het aandelenregister vermeld staat. Het feit dat in het aandelenregister de aandelen op uw naam ingeschreven staan, betekent enkel dat u over de lidmaatschapsrechten, en aldus over stemrecht, beschikt. De inschrijving van de aandelen op uw naam, houdt niet in dat u eveneens eigenaar bent van deze aandelen.

Vennootschappen en echtscheiding aan wie behoren de aandelen

Annelies Heirman

Advocaat

Sluitstuk van de omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn sinds 1 december van kracht.

Na heel wat vertraging in de omzetting van de Europese Mobiliteitsrichtlijn[1] in Belgische wetgeving, komt het einde van de omzettingsprocedure uiteindelijk toch in zicht met de publicatie van het KB van 20 oktober 2023[2]. Hoewel de richtlijn uiterlijk op 31...

Opheffing “KB Freya”. Vastgoedmakelaars: tijd om uw bemiddelingsovereenkomsten aan te passen.

Reeds sinds 2007 bepaalt het zogenaamde “KB Freya”[1] hoe de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars eruit moeten zien. Met het nieuwe koninklijk besluit van 28 september 2023[2] voorziet de wetgever in een vervanging van het oude KB van 2007. Alle bemiddelingsovereenkomsten inzake...

Nieuwe wet vereenvoudigt de opzegging van verzekeringsovereenkomsten

Heel recent, op 9 oktober 2023, werd door de wetgever een nieuwe wet aangenomen die de opzegging van verzekeringsovereenkomsten moet vereenvoudigen.[1] Specifiek heeft de wet tot doel de opzegging van bepaalde stilzwijgende verlengbare overeenkomsten te simplificeren. De nieuwe regeling treedt...