Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding?

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding?

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e) gehuwd bent. De inschrijving in het aandelenregister op uw naam heeft niet tot gevolg dat deze aandelen eigen zijn.

Bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel? (art. 1398 ev. BW)

Indien u de aandelen reeds vòòr het huwelijk in uw bezit had, zijn en blijven deze aandelen principieel eigen. Aandelen die tijdens het huwelijk werden verworven zijn gemeenschappelijk, beide echtgenoten zijn aldan eigenaar. Hierop zijn echter uitzonderingen voorzien. Indien de aandelen verworven werden via schenking of erfenis tijdens het huwelijk, zijn deze aandelen toch eigen. In geval van schenking van de aandelen is het van belang dat duidelijk blijkt dat de aandelen enkel aan u werden geschonken en niet aan de beide echtgenoten. Een andere uitzondering is wanneer de vennootschap werd opgericht nà het huwelijk, met eigen gelden die u reeds bezat vòòr het huwelijk. Men draagt hierbij wel een moeilijke bewijslast.

Bent u gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen? (art. 1466 ev. BW)

In dit geval bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen tussen partijen. Staan de aandelen op uw naam, dan bent u eigenaar van de aandelen. De andere echtgeno(o)t(e) kan geen aanspraak maken op de enige vergoeding voor de aandelen die op uw naam staan.

Bent u gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen? (art. 1451 ev. BW)

Onder dit stelsel zijn alle goederen gemeenschappelijk, zowel de goederen die de echtgenoten voor het huwelijk reeds in hun bezit hadden, als de goederen die werden verworven tijdens het huwelijk. Zodoende zijn alle aandelen, indien u onder dit stelsel gehuwd bent, gemeenschappelijk en dus eigendom van beide echtgenoten.

Uiteraard kan bij overeenkomst tussen echtgenoten afgeweken worden van de wettelijk opgelegde regels.

Ingeval van gemeenschappelijke aandelen hebben de echtgenoten twee opties: ofwel kunnen zij verder samenwerken binnen de vennootschap, ofwel zal een van de echtgenoten de aandelen van de andere overnemen tegen een vergoeding. Dergelijke overname kan via onderling akkoord bewerkstelligd worden, bij gebreke waaraan de rechtbank kan gevat worden.

Wat met het aandelenregister? (art. 233, 357 en 463 W. Venn.)

Laat u evenwel niet misleiden door datgene dat in het aandelenregister vermeld staat. Het feit dat in het aandelenregister de aandelen op uw naam ingeschreven staan, betekent enkel dat u over de lidmaatschapsrechten, en aldus over stemrecht, beschikt. De inschrijving van de aandelen op uw naam, houdt niet in dat u eveneens eigenaar bent van deze aandelen.

Vennootschappen en echtscheiding aan wie behoren de aandelen

Annelies Heirman

Advocaat

Veranderde omstandigheden na contractsluiting…kan u er nog onderuit?

Volgende vraag stelt zich dikwijls bij contractuele relaties: “kan ik hier nog onderuit?” Deze vraag is niet zelden het gevolg van de vaststelling dat een contract dat enige tijd gesloten werd, plots niet meer zo interessant is om na te...

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur

U kent het wel, uw professionele klant betaalt ondanks uw herinneringen en ingebrekestellingen zijn openstaande factuur maar niet. Intussen krijgt u onheilspellende berichten over de solvabiliteit van uw professionele klant en vreest u voor de betaling van uw factuur. In...

Eigendomsvoorbehoud als techniek tegen wanbetalers.

Als verkoper wilt u er zeker van zijn dat de goederen die u levert aan uw klanten naderhand ook effectief betaald worden. Maar is het niet vanzelfsprekend om uw klant steeds vooraf te laten betalen: u wil bijvoorbeeld de vertrouwensrelatie...