Flex Advocaten

Faillissement, Onbetaalde Facturen, Vennootschapsrecht

Ondernemingen in moeilijkheden: bescherming tegen schuldeisers

Corona bedreigt continuïteit van ondernemingen

Het hoeft geen betoog dat de uitbraak van het Coronavirus en de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding ervan, een zware druk leggen op onze bedrijven.  De overheid kondigt weliswaar maatregelen af ter ondersteuning van de bedrijven en de economie, maar dit zal niet voor alle ondernemers voldoende soelaas bieden.  Bedrijven die onvoldoende financiële buffer hebben om deze rampzalige periode te overbruggen, kunnen ernstig bedreigd worden in hun continuïteit.  Er wordt een toename aan faillissementen verwacht in de komende maanden.

 

Om te vermijden dat uw onderneming zelf in de problemen komt door laattijdige betalingen van uw klanten, kan zij vooreerst een beroep doen op het incassotraject van Flex Advocaten / Factuurinnen.be.

 

Ondernemingen die zelf – om welke reden dan ook – tijdelijk moeilijkheden ondervinden om hun schulden op tijd te betalen, maar toch perspectieven hebben om naar de toekomst toe rendabel te blijven, kunnen beroep doen op de kansen die de wetgeving inzake gerechtelijke reorganisatie biedt om crisis te overwinnen en de onderneming te redden.

 

Er zijn 3 mogelijke pistes in het kader van de gerechtelijke reorganisatie (vroegere “WCO”):

  • het sluiten van een minnelijk akkoord met bepaalde schuldeisers
  • het bereiken van een collectief akkoord dat gestemd wordt door alle schuldeisers
  • de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming onder rechterlijk gezag.

 

Essentieel is het gegeven dat de onderneming tijdens de procedure ademruimte geniet Van zodra het verzoekschrift is neergelegd, kunnen bestaande schuldeisers geen beslag meer leggen of uitvoeren en dit tot zolang de procedure loopt.  De voorwaarde voor de opening van de procedure is – behalve een volledig verzoekschrift met de nodige verplichte bijlagen – dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is.  [Update 18/03/2021: Op 11/3/21 is in de Kamer een wijziging goedgekeurd waardoor de aanwezigheid van alle bijlagen op het ogenblik van de neerlegging niet zal worden gesanctioneerd met de onontvankelijkheid.  De termijn om die stukken neer te leggen zal worden verlengd tot 2 dagen voor de zitting en de rechtbank kan een extra termijn toekennen.  De wet dient thans nog te worden bekrachtigd door de Koning.]

 

Na de neerlegging van het verzoekschrift wordt een gedelegeerd rechter aangeduid, die de de procedure opvolgt en verslag uitbrengt aan de rechtbank.  De rechtbank behandelt de zaak reeds binnen de 15 dagen na neerlegging van het verzoek.  Als de procedureregels zijn nageleefd en de continuïteit van de firma effectief bedreigd is, verklaart de rechtbank procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en bepaalt ze de duur van de opschorting, die niet langer mag zijn dan zes maanden.

 

Wanneer het sluiten van een minnelijk akkoord als doel gekozen was, dan eindigt de procedure mits het bereiken van het akkoord met de schuldeisers in kwestie.  Bij overdracht onder gerechtelijk gezag is het de bedoeling de onderneming in going concern te kunnen overlaten.  De meest voorkomende vorm van gerechtelijke reorganisatie, is echter deze met het oog op een collectief akkoord.  Na opening van de procedure krijgt de onderneming de tijd om een reorganisatieplan op te stellen.  Dat plan houdt de nodige maatregelen in om de continuïteit van de onderneming te herstellen, alsook een plan om de schuldeisers op termijn geheel of gedeeltelijk terug te betalen.  De procedure eindigt wanneer het plan wordt goedgekeurd door de meerderheid van de schuldeisers en gehomologeerd door de rechtbank.  Op deze wijze zal de onderneming de achterstallige schulden kunnen spreiden over een aantal jaren, mogelijks kan er zelfs een deel worden kwijtgescholden.  Indien nuttig kan ook geopteerd worden voor de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar die een akkoord kan faciliteren.

 

Bijstand van een externe accountant, bedrijfsrevisor of boekhouder is verplicht voor de opmaak van de balans en resultatenrekening, alsook een cashprognose die moet worden neergelegd.  Bijstand van een advocaat in de procedure is daarentegen niet verplicht, maar wel sterk aangeraden.  Het zou zonde zijn een redbare onderneming te verliezen door miskenning van de procedureregels.

 

18 maart 2020 (update 18/3/2021)

Lees ook onze blogpost over het nieuwe voorbereidend akkoord

Zie ook: steunmaatregelen voor bedrijven – Vlaio

faillissementspreventie de wet continuiteit ondernemingen

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

De vereniging van mede-eigenaars: consument of onderneming?

Ondertussen bijna een jaar geleden, op 15 juni 2023, verklaarde het Grondwettelijk Hof dat de kwalificatie van de vereniging van mede-eigenaars (hierna: VME) als onderneming geen discriminatie inhoudt ten opzichte van natuurlijke personen die moeten instaan voor het beheer en...

Artificial Intelligence Act aangenomen door alle EU-lidstaten.

Recent heeft de Raad van Europa unaniem de nieuwe Artificial Intelligence Act (AIA) goedgekeurd. Dit is een primeur, want het is de eerste uitgebreide en wijd toepasbare set van geharmoniseerde regels over AI die werd gemaakt in de wereld. De...

Nieuw Strafwetboek aangenomen door de Kamer.

De aanneming van het nieuw Belgisch Strafwetboek is een belangrijke en hoognodige gebeurtenis. Het huidige strafwetboek is reeds in werking sinds 1867 en derhalve op verschillende vlakken zeer gedateerd. De Kamer heeft op 22 februari 2024 het Wetsontwerp tot invoering...